Sök på sidan

Information om kommande ändringar i insamlingen av hushållsavfall vid fastigheterna

Österbottens avfallsnämnd beslöt på sitt möte 24.10.2017 om ändringar i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Bestämmelser som berör ändringen av insamlingssystemet för hushållsavfall träder i kraft 1.10.2018.

Bakgrund

Ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna innebär, att insamlingssystemet för hushållsavfall vid samtliga fastigheter ändras. Från och med 1.10.2018 skall bioavfallet och energiavfallet (dvs. svarta och ljusa påsar) läggas i två skilda avfallskärl vid fastigheterna.

Orsaken till ändringsbehovet av insamlingssystemet är, att Ekorosks nuvarande anläggning med optisk sortering av hushållsavfallet läggs ner. Detta beror dels på att anläggningens livscykel har kommit till sin ände, och dels på att ett förnyande av själva anläggningen skulle innebära omfattande investeringar. Investeringskostnader för kommunal avfallshantering skall täckas med avfallsavgifter som uppbärs av avfallsproducenterna, främst av hushållen. Ytterligare har ett antal utredningar påvisat, att driftskostnaderna för en optisk sorteringsanläggning är avsevärt högre än de alternativa lösningarna för behandlingen av hushållsavfall som uppstår på verksamhetsområdet. En ny optisk-sorteringsanläggning med nyaste teknik skulle inte helt och hållet lösa problemen med soppåsarnas hållbarhet. De förorsakar ett sämre sorteringsresultat som leder till ökade behandlingskostnader.

En fortsatt insamling av svarta och ljusa soppåsar i samma kärl, skulle medföra att Ekorosk sannolikt inte skulle hitta biogasanläggningar för mottagning av bioavfallet.

Utvecklingen av den kommunala avfallshanteringen med skärpta myndighetskrav på bioavfallet leder till att optiskt sorterat bioavfall sannolikt klassas som blandavfall i framtiden.

Fördelarna med 2 kärl


Sorteringen av hushållsavfall förblir oförändrad
Följer de nationella målsättningarna för ökad materialåtervinning av bioavfallet
Enskilda föremål vars volym är mindre än 30 liter kan läggas löst i energiavfallskärlet (inget krav på en soppåse)
Bioavfallet kan samlas in i papperspåsar
En lägre behandlingsavgift
Flexiblare tömningsintervaller för hushållen

Nackdelarna med 2 kärl


Vissa transportbolag höjer eventuell sina transportavgifter.
Trafikutsläppen kan öka något på vissa körrutter (exakt uppskattning kan inte fastställas p.g.a. olika variabler; fordonstyp, körstil, ruttoptimering o.s.v.)

Vad innebär de kommande förändringarna för enskilda hushåll?

1. Hushåll som sorterar hushållsavfall i ljusa och svarta påsar

• Sortering av bio- och energiavfall fortsätter som tidigare, men soppåsarna läggs i separata sopkärl på fastigheten
• Ekorosk levererar ett bioavfallskärl till fastigheten före 1.10.2018
• Bioavfallskärlet töms med 2 veckors tömningsintervall eller oftare
• Energiavfallskärlet töms med 4 veckors tömningsintervall eller oftare
• 1-6 personers hushåll kan anhålla om ett förlängt tömningsintervall för energiavfallskärlet upp till 8 veckor, enligt villkoren som anges i avfallshanteringsföreskrifterna om tömningsintervallen för sopkärl (mera information om detta under våren 2018 på denna hemsida)
• Undantag från separat insamling av bioavfall förutsätter kompostering av bioavfallet i en sluten värmeisolerad kompostbehållare. Undantaget beviljas på basen av en anhållan som inlämnas till avfallsnämnden (mera information om detta under våren 2018 på avfallsnämndens och Ekorosks hemsidor).

2. Hushåll som samarbetar om ett gemensamt avfallskärl

• Samarbeten om ett gemensamt avfallskärl fortsätter som tidigare med undantag av, att Ekorosk levererar ett bioavfallskärl till samma adress där det gemensamma avfallskärlet är placerat före 1.10.2018.
• För samarbete om ett gemensamt avfallskärl skall man även i fortsättningen göra en anmälan till Österbottens avfallsnämnd. Förutsättning för ett samarbete med gemensamma avfallskärl är, att bostadsfastigheterna för vilka samanvändningen av avfallskärl för hushållsavfall gäller är belägna nära intill varandra.
• Bioavfallskärlet töms med 2 veckors tömningsintervall eller oftare
• Energiavfallskärlet töms med 4 veckors tömningsintervall eller oftare
• Ett samarbete som omfattar 2-6 personer kan anhålla om ett förlängt tömningsintervall för energiavfallskärlet upp till 8 veckor, enligt villkoren som anges i avfallshanteringsföreskrifterna om tömningsintervallen för sopkärl (mera information om detta under våren 2018 på avfallsnämndens och Ekorosks hemsidor)
• Undantag från separat insamling av bioavfall förutsätter, att samtliga samarbetsparter komposterar bioavfallet i en sluten värmeisolerad kompostbehållare. Undantaget beviljas på basen av en anhållan som inlämnas till avfallsnämnden (mera information om detta under våren 2018 på avfallsnämndens och Ekorosks hemsidor)

3. Hushåll som avfallsnämnden beviljat ett förlängt tömningsintervall för avfallskärlet före 1.10.2018

• Ändringen av insamlingssystemet 1.10.2018 kräver inga åtgärder för hushåll som beviljats ett förlängt tömningsintervall för avfallskärl
• Hushåll som beviljats ett förlängt tömningsintervall för avfallskärlet är automatiskt beviljade ett undantag från separat insamling av bioavfall vid fastigheten, enligt villkoren och giltighetstiden som anges i tjänstemannabeslutet om förlängd tömningsintervall
• Ekorosk levererar inte ett bioavfallskärl till fastigheten före 1.10.2018, om fastighetsinnehavaren inte frivilligt önskar övergå till separat insamling av bioavfall vid fastigheten

4. Fritidsfastigheter med ett eget avfallskärl

• För fritidsfastigheter med ett eget fastighetsvist avfallskärl gäller samma villkor som nämns ovan fr.o.m. 1.10.2018

5. Hushåll som redan i dagsläget insamlar bio- och energiavfallet i två skilda avfallskärl

• Ekorosk levererar ett nytt bioavfallskärl till fastigheten före 1.10.2018

Husbolagen

Ändringen av insamlingssystemet kräver mera resurser av husbolagen för att planera en optimal lösning för avfallshanteringen på fastigheten. En minnesregel inför anpassandet av husbolagets avfallshantering är, att den nuvarande avfallsmängden inte ändas. Den totala kärlvolymen förblir oförändrad med nuvarande tömningsintervall. En utmaning för vissa husbolag är en eventuell utrymmesbrist när antalet insamlingskärl på fastigheten ökar. En rekommendation till husbolagen inklusive disponenterna är att man utnyttjar Ekorosks avfallsrådgivningstjänster vid planeringen av husbolagets avfallshanteringslösning inför de kommande ändringarna.

Avfall från den offentliga tjänste- och serviceproduktionen

Skyldigheten att samla bioavfallet och energiavfallet i två skilda avfallskärl omfattar även offentlig verksamhet för de verksamhetspunkter där bio- och energiavfall produceras.

Bilagor:

Avfallshanteringsföreskrifter 2018 [1.3 MB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)